1.
Przygotuj się do rozmowy
Zdobądź informacje na temat swojego rozmówcy (notki prasowe, wiado-
mości z sieci, rozmowy ze współpracownikami), wtedy nie dasz się zasko-
czyć lub wprowadzić w błąd. Wyznacz jasny cel rozmowy i przedstaw go
rozmówcy. To nakierowuje osobę na konkretne kwestie i pokazuje, że jesteś
zorientowany w temacie. Aby dobrze przeprowadzić wywiad, musisz przy-
gotować także pytania oraz ramowy scenariusz rozmowy, który pozwoli Ci
uporządkować tok wywiadu i skupić się na najważniejszych kwestiach.
2.
Wybierz temat rozmowy
Nie możesz wychodzić z założenia, że będziesz rozmawiał o wszystkim. To
nie przynosi dobrych rezultatów. Dobre przygotowanie do rozmowy to tak-
że wybór konkretnego tematu lub grupy zagadnień. Można wtedy w krót-
szym czasie otrzymać bardziej szczegółowe i cenne dla nas informacje.
Pamiętajmy, że na wywiadzie mogą skorzystać obie strony. Pozwólmy więc
przygotować się do niego naszemu rozmówcy. Nie możemy wymagać,
żeby podczas rozmowy o trudnych zagadnieniach związanych np. z bran-
żą informatyczną, nasz rozmówca znał wszystkie statystyki i dane, jeśli od-
powiednio wcześniej nie przekażemy mu informacji na temat poruszanych
w wywiadzie kwestii.
3.
Stosuj pytania otwarte
To najważniejsza zasada dobrego wywiadu.
Rozmówcy zazwyczaj odpowiadają skró-
towo, bez wchodzenia w szczegóły. Jeśli
zadasz pytanie, na które można odpowie-
dzieć TAK lub NIE, na pewno taką odpo-
wiedź otrzymasz. Zadając pytania otwarte
typu: „Co Pani sądzi o...” zmuszasz Twoje-
go rozmówcę do dłuższej wypowiedzi. Przy
opracowywaniu wywiadu jest to bezcenne. Oczywiście będziemy musieli
wprowadzić pewne korekty, jednak łatwiej jest pracować z rozbudowaną
odpowiedzią niż zbyt lakoniczną.
4.
Unikaj banałów
Zastanów się co najbardziej mogłoby interesować odbiorcę. Załóżmy, że pro-
wadzisz wywiad z szefem PR dużej firmy. Nie pytaj o to, o co zapytałby każdy –
Czy to trudna praca?”, „Jakie strategie uważa Pan za najskuteczniejsze?” itp.
Spróbuj czymś zaskoczyć, skup się na danym zagadnieniu. Wyciągnij szcze-
góły. Wywiad nie może być sztampowy, bo to zniechęca do zapoznania się
z nim. To najważniejsze zadanie przy tworzeniu wywiadu – przekazać informa-
cje w atrakcyjny sposób. Dlatego tak ważne są pytania. Możemy np. spytać,
jak nasz rozmówca pokonałby McDonald's, gdyby był szefem marketingu
w Burger King.
5.
Reaguj
Wywiad to umiejętność bycia elastycznym. Przygotowane pytania i plan
wywiadu porządkują, pomagają nie zagubić się w wątkach. Zawsze jednak
może pojawić się interesująca kwestia, o której nie wiedzieliśmy. Musimy wte-
dy reagować, poprosić o krótkie streszczenie okoliczności, aby wydobyć in-
teresujące szczegóły, jednocześnie pamiętając o głównych założeniach na-
szego wywiadu. Miejmy też na uwadze, że wywiad to kontakt z człowiekiem,
który może być skrępowany. Zadbajmy o jego komfort, rozpocznijmy rozmo-
wę luźno, od mniej ważnych kwestii.
6.
Zapisuj i nagrywaj
Prowadząc wywiad nie zdołasz wszystkiego zapamiętać, a nawet
jeśli, niemożesz zbytniomanipulować wypowiedziami. Dlatego naj-
lepiej jest rejestrować wywiad na dyktafonie. Dzięki temu będzie
nam łatwo opracować materiał. Wiele osób uważa, że lepiej jest
notować. Jednak przy długich wypowiedziach jest to bardzo trud-
ne i odbija się na kontakcie z naszym rozmówcą. Najlepiej jest po-
łączyć obie metody. Notować najważniejsze wątki i wypowiedzi,
ewentualne pomysły, które rodzą się w głowie podczas prowadze-
nia wywiadu, a jednocześnie nagrywać. To daje nam pewność, że będziemy
mogli wykorzystać różne fragmenty wypowiedzi nie zmieniając ich formy oraz
sensu. To szczególnie dobra metoda dla początkujących redaktorów.
Prezentujemy sześć zasad,
o których należy pamiętać
przygotowując wywiad. Od
nich zależy, czy osiągniemy
sukces.
W Custom Publishingu najczęst-
szymi formami wywiadu są wy-
wiad ilustrujący oraz informa-
cyjny, które poszerzają wiedzę
na temat danego zagadnienia,
tłumaczą trudne pojęcia oraz
przekazują informacje związane
z omawianą tematyką.
6
zasad dobrego wywiadu